Compensatie transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

Het wetsvoorstel voor compensatie van de transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid is aangenomen. De Wet treedt in werking op 1 april 2020 en heeft terugwerkende kracht tot 1 juli 2015.

De werkgever kan bij het UWV compensatie krijgen voor de betaalde transitievergoeding die
“verschuldigd was, of verschuldigd zou zijn als de arbeidsovereenkomst die bij overeenkomst is beëindigd door opzegging of door ontbinding zou zijn beëindigd, een vergoeding, indien de arbeidsovereenkomst:
a. na de periode, bedoeld in artikel 670, lid 1 en 11, is beëindigd omdat de werknemer wegens ziekte of gebreken niet meer in staat was de bedongen arbeid te verrichten; of
b. van rechtswege is geëindigd en de werknemer op het tijdstip waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd, wegens ziekte of gebreken niet in staat was de bedongen arbeid te verrichten”

De overeenkomst moet in geval a dus zijn beëindigd nà (en niet tijdens) de duur van het opzegverbod tijdens ziekte.

Of de arbeidsovereenkomst is geëindigd door opzegging, ontbinding of een vaststellingsovereenkomst maakt niet uit.

De compensatie bedraagt niet meer dan de transitievergoeding die is opgebouwd tot het moment dat de loonbetalingsplicht tijdens ziekte is geëindigd (en ook niet meer dan het loon dat tijdens die periode is betaald). Verdere opbouw van de transitievergoeding tijdens de opzegtermijn, of omdat niet meteen tot beëindiging is overgegaan, wordt dus niet gecompenseerd.

Scroll naar boven